မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသားစကားများ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ရည်မှန်းချက်

  • မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်
  • တိုင်းရင်းသားများ၏ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ဓလေ့ထုံးစံများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပံ့ပိုးကူညီရန်