ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ဝန်ထမ်းခွင့်ပြုခန့်ထားလစ်လပ်
အရာထမ်း၇၅၄၆၂၉
အမှုထမ်း၁၁၁၇၂၃၉
စုစုပေါင်း၁၈၆၁၁၈၆၈